Ga naar de hoofdinhoud

Disclaimer

Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

033Energie (Stichting Blok voor Blok Amersfoort) en Regio Gooi en Vechtstreek hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten. 033Energie en Regio Gooi en Vechtstreek garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. 033Energie en Regio Gooi en Vechtstreek wijzen iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door 033Energie en/of Regio Gooi en Vechtstreek worden gewijzigd zonder dat 033Energie of Regio Gooi- en Vechtstreek hiertoe verplicht kunnen worden.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.